In september 1908 werd als onderafdeling van de Werkliedenvereniging St. Joseph een harmonie opgericht. De toenmalige paus LEO XIII leidde tot de naam LEO-Harmonie. Gestart werd met een 12-tal leden en het eerste bestuur bestond uit de heren J. Verborg, J. Roos, J. Boonman, B. Lindsen en W. Hesseling. Nadat men er met veel moeite in was geslaagd zelf de aankoop van de instrumenten te bekostigen, werd een aanvang gemaakt met de repetities, onder leiding van de heer ten Dijke uit Emmerich. De eerste repetities vonden beurtelings plaats in het Josephgebouw en in café Heeswijk.

Gedurende de eerste wereldoorlog werd niet geoefend, maar vonden alleen af en toe bijeenkomsten plaats. Na 1918 brak een tijd aan dat veel geoefend werd onder leiding van de nieuwe dirigent, de heer Nova uit Didam. Het optreden naar buiten bleef echter vooreerst beperkt tot het muzikaal opluisteren van de twee jaarlijkse processies te Lobith. Op 9 juli 1922 werd voor het eerst aan een concours deelgenomen en wel bij de zustervereniging te Huissen, waar een eerste prijs werd behaald. Reeds in 1924 werd ook de St. Maartenoptocht te Elten opgeluisterd. Deze traditie is in ere gehouden en ook nu nog wordt jaarlijks medewerking verleend aan het St. Maartenfeest te Elten. In 1927 werd met veel succes deelgenomen aan een festival van de limonadefabrieken de Kroon te Elden.

In 1928 nam de heer W. Derksen de dirigeerstok over van de heer Nova. Meer dan 25 jaar leidde hij muzikaal de LEO-Harmonie. Gelijktijdig ging de heer B. Winters het voorzitterschap bekleden, de heer H. Seegers nam de zware functie van secretaris-penningmeester op zich, terwijl de heer J. Strick tweede voorzitter werd. In datzelfde jaar werd bij gelegenheid van het 20 jarig bestaan een festival georganiseerd op het terrein van de ABTB aan de Eltenseweg te Lobith. Onder de bezielende leiding van de heer W. Derksen werd geleidelijk aan meer deelgenomen aan concoursen en festivals.

Een belangrijk succes werd geboekt in 1934 toen in Zevenaar werd deelgenomen aan een concours en waarbij in de marsafdeling twee eerste prijzen werden behaald en in de 4e concertafdeling eveneens een eerste prijs werd veroverd. In die tijd was de vereniging veel dank verschuldigd aan kapelaan Voorbij, die ontzettend veel werk heeft gedaan om de harmonie in stand te houden en hiervoor zelfs een instrument schonk. Door de beperkte kasmiddelen kon echter het zilveren jubileum niet worden gevierd. Voordat de tweede wereldoorlog uitbrak, boekte de LEO-Harmonie nog twee fraaie successen. In 1938 werd in Ooy bij Zevenaar een eerste prijs gehaald bij de marsmuziek, terwijl in de concertwedstrijd een tweede prijs aan de harmonie ten deel viel. Andermaal werd in 1939 een eerste prijs in Zevenaar veroverd in de 4e afdeling C. Tijdens de tweede wereldoorlog was de vereniging gedwongen haar activiteiten te staken.

Direct hierna werd met een twintigtal leden gestart en bestond het bestuur uit de heren B.J. Winters, voorzitter; J. Degen, secretaris; H. Seegers, penningmeester; en de leden A. Evers en J. Strick.

De moeilijkheden waren groot, want er waren vele instrumenten verloren gegaan doch dank zij de steun van de KAB en particuliere giften kon echter vrij spoedig daadwerkelijk met de repetities worden gestart. Bij gelegenheid van haar 40-jarig bestaan, gaf de vereniging een concert op de Markt te Lobith en in datzelfde jaar ging de heer A.W. Hendriks het voorzitterschap bekleden.


In 1949 nam de heer Eerden uit Millingen het dirigentschap over en hij bekleedde deze functie meer dan 10 jaar. In die tijd werden ook stappen ondernomen om te komen tot een fusie met de zustervereniging St. Cecilia te Herwen. Het kwam toen niet zover, maar in latere jaren – hoe konden de toenmalige bestuurders zich dat voorstellen – kwam het tot een hechte samenwerking op velerlei gebied tussen de beide verenigingen. Het ledental slonk gestaag; desondanks werden toch successen geboekt in Millingen (1951), Neede (1954) en Zevenaar (1958). In het jaar 1958 nam de heer W. Hafkamp het voorzitterschap van de vereniging op zich. Geldgebrek noopte af te zien van de viering van het 50-jarig jubileum in 1958. Het dirigentschap werd in 1959 overgedragen aan de heer H. Spaan uit Zevenaar. In die tijd maakte de harmonie weer een bloeiperiode mee. Men kon jeugdigen weer interesseren lid te worden en de opleiding was in handen van de heer A. Evers en W. Hafkamp. Voor de aanschaffing van uniformen werd in 1961 in enkele maanden tijd een bedrag van niet minder dan f. 5000,- bijeengebracht. Het 60-jarig jubileum in 1968 kon met enige luister worden gevierd.

In dat jubileumjaar werd het bestuur gevormd door de heren W. Hafkamp, voorzitter; J. Keurentjes, secretaris; A. Evers, penningmeester; F. Derksen en J. Kummeling; leden. Hoewel in 1969 tijdens een concours van het Lobithse Pijperkorps nog een eerste prijs werd behaald met een minimale bezetting kwam het bestuur tot de conclusie dat een bezetting van 18 personen te weinig was voor een gezonde muziekvereniging. Ploegendienst was er de oorzaak van dat zeer onregelmatig kon worden geoefend. Dit alles deed het bestuur besluiten de activiteiten tijdelijk te staken. Een kleine groep leden verzorgde, voor zover mogelijk, nog enige muzikale verplichtingen, maar de LEO-Harmonie zat in die jaren duidelijk in het slob. Eind 1972 deed het toenmalige bestuur van de LEO-Harmonie een oproep aan alle belangstellenden bijeen te komen in Hotel Stokman, teneinde na te gaan of er nieuwe initiatieven konden worden ontwikkeld welke zouden kunnen leiden tot een voortzetting van de LEO-Harmonie. Doordat staande de vergadering het zittende bestuur bereid was alle instrumenten en fondsen over te dragen aan een interim bestuur dat wilde trachten de LEO-Harmonie nieuw leven in te blazen, werd een aantal personen bereid gevonden zich hiervoor in te zetten. Dit interim bestuur bestond uit de heren H. Meijer, K. Schopman, J. Sliekers, B. Claassen, Th. Degen en M. Weijmans. Tijdens deze bijeenkomst bleek tevens dat een kleine groep muzikanten graag weer deel wilde gaan uitmaken van een vernieuwde LEO-Harmonie. Inventarisatie leerde dat in korte tijd een drietal problemen moesten worden opgelost en wel:

Bijzonder gelukkig was het interim bestuur met de toezegging van de heer Frits Lelie dat hij de technische leiding van het korps op zich wilde nemen. Tijdens de officiële vergadering van de nieuwe LEO-Harmonie werd een definitief bestuur geformeerd bestaande uit de heer M. Weijmans, voorzitter; B. Claassen, secretaris; K. Schopman, penningmeester; en H. Meijer, Th. Degen en J. Sliekers; leden.

Bijzonder verheugend was ook dat op deze vergadering de burgemeester, de edelachtbare heer J. Hendrikx, kon mededelen dat de gemeente bereid was de niet uitbetaalde subsidie over de afgelopen jaren in het instrumentenfonds te storten. Inventarisatie leerde tevens dat 16 instrumentalisten bereid waren een eerste aanzet te geven voor een nieuw muziekkorps. Door de aansluiting bij de muziekschool “de Liemers” was tevens het probleem van de opleiding van jeugdige muzikanten opgelost, zij het dat het eerste jaar de dirigent nog met deze zaak was belast. Een uitgebreide donateursactie en een bijdrage van Het Anjerfonds zorgde voor het nodige geld voor de vernieuwing van het instrumentarium. Aanschaf van volledig nieuwe instrumenten was niet over de gehele lijn mogelijk, zodat bepaalde instrumenten moesten worden omgebouwd en voor andere bij de muziekhandel werd gevraagd om occasions.

Reeds met de carnaval 1973 werd na een voorbereiding van twee maanden de nieuwe LEO-Harmonie en haar dirigent ten doop gehouden en met succes. Tijdens de kermisdagen 1973 kon reeds opgetreden worden in uniform, zij het dat van confectiecombinaties gebruikt moest worden gemaakt. Inzet van leden maar ook medewerking van de inwoners en vooral ook de middenstand hadden dit mogelijk gemaakt.

Na de moeizame eerste jaren, zagen veel mensen de LEO-Harmonie groeien en zoals het vaak gaat “met één schaap over de dam” ging het ineens goed vooruit want in 1978 waren al weer 30 mensen lid, in 1985 telde de harmonie 57 leden en groeide gestaag zo door.Door de betere opleidingen werd uiteraard ook betere muziek gemaakt, hetgeen tot uitdrukking werd gebracht door een perfect leidende dirigent, Dhr. F. Lelie, welke met kennis van zaken het korps via 5 concoursen van de 4e afdeling naar de afdeling uitmuntendheid heeft gebracht. Helaas moesten wij hem node missen door zijn overlijden in 1996 maar zijn naam, bezieling voor de harmonie en deskundigheid zal altijd in de geschiedenis van onze harmonie genoemd blijven worden.

Dat inzet van bestuur en leden boven verwachting zeer goed bleven, was ook nodig want naast de dirigentenwisseling, vond tevens een wisseling plaats van de oefenruimte omdat de voormalige Mariaschool werd afgebroken om plaats te maken voor een seniorenflat en waardoor wij ons repetitielokaal kwijt raakten. De LEO-Harmonie mocht een ruimte gaan betrekken in het gerenoveerde Dorpshuis; dat verhuizen bracht de nodige perikelen met zich mee in verband met de bergruimte maar dat was vrij snel opgelost, moeilijker in het begin was het geluid, waar men aan moest wennen, met name was het zaak om goed naar elkaar te luisteren in verband met de akoestiek van het lokaal.

Ondertussen droegen we nog steeds datzelfde uniform uit 1973, welke er niet beter op werd. Toen dan ook, inmiddels 12 jaar geleden, de mogelijkheid ontstond om oud-papier op te halen, werd dit met beide handen aangegrepen om zo wat extra geld in het laatje van de vereniging te brengen, om zodoende op termijn nieuwe uniformen aan te schaffen. Het resultaat was dat in 1996 eindelijk spiksplinternieuwe uniformen konden worden aangemeten en tijdens de kermis “geshowd”; daar keek de Lobithse bevolking toch wel even van op!

In het laatste decennium heeft de Leo Harmonie steeds vaker samenwerking gezocht om de inwoners van Lobith en Tolkamer te verrassen met muzikale hoogstandjes. In the Night of the Proms I, II en III, Nightlive en vele andere goed bezochte concerten kwamen koren, bands, instrumentalisten, smartlappenzangers en professionele zangers en zangeressen samen met de LEO-Harmonie op het toneel van het Gildehuis. En ieder jaar weer werd het niveau hoger met het geweldige Musicals in Concert in 2007 als recent meesterwerk.

In 2004 mochten we opnieuw verhuizen, nu naar het nieuwe Gildehuis aan de Dorpsdijk dat op de verdieping een voor muziekbeoefening bedoeld lokaal ingericht heeft. Sinds 2004 beschikt de Leo Harmonie ook over een heuse slagwerkgroep; jeugdige tamboers die onder leiding van Gilbert Wientjes niet alleen les krijgen in het beheersen van straatmarsen maar ook samen slagwerkcomposities uitvoeren met een brede inzet van melodische en ongestemde slagwerkinstrumenten. Recent werden met 4 andere slagwerkgroepen successen behaald in “De Slag om ’t Tolhuys”.

Na deze geschiedenis wil ik toch nog een blik werpen in de glazen bol genaamd de toekomst. We zijn en blijven een jonge vereniging die zich ieder jaar mag verheugen in nieuwe leden maar waar ook ieder jaar weer leden afscheid zullen nemen vanwege studie, werk of een andere reden tot verhuizing. Het repetitiebezoek en ledenwerving zal een belangrijk thema blijven net als kwaliteitsbehoud en ledenbinding. Met het huidig bestuur dat jeugdig elan toch al kan combineren met jarenlange ervaring, met de dirigent van jeugd- en groot orkest Willy Beudel en met Gilbert Wientjes als instructeur van de slagwerkgroep staan we klaar om de volgende eeuw in te gaan. De Leo Harmonie is een dorpsvereniging die mensen uit de gemeenschap van Lobith en Tolkamer op diverse momenten in hun leven met haar muziek en optreden weet te raken. En, zoals uit deze geschiedenis blijkt, wordt dat, nu en in de toekomst, zeer gewaardeerd.

André Pes
oud voorzitter